Στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020, που είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έρευνα και καινοτομίας, έχει προκηρυχθεί δράση με τίτλο "Fast Track to Innovation" που αφορά τη χρηματοδότηση έργων για ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων.  
 

Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν θα υλοποιηθούν από ευρωπαϊκές κοινοπραξίες οι οποίες είναι υποχρεωτικό να συμπεριλαμβάνουν εταίρους από τη βιομηχανία. Επίσης στις κοινοπραξίες αυτές μπορούν να συμμετάσχουν πανεπιστήμια, ερευνητικοί και τεχνολογικοί οργανισμοί και άλλοι φορείς καινοτομίας. Στις υπό σχηματισμό κοινοπραξίες θα πρέπει να περιλαμβάνεται και κάποιος εταίρος ο οποίος θα αναλάβει τη διαδικασία εμπορευματοποίησης του εν λόγω προϊόντος, όπως συστάδες επιχειρήσεων, τελικοί χρήστες (βιομηχανίες, επιχειρήσεις), βιομηχανικοί σύνδεσμοι, θερμοκοιτίδες, επενδυτές, φορείς του δημοσίου. Αξιολογείτε θετικά η συμμετοχή στις κοινοπραξίες βιομηχανιών ή ΜμΕ, οι οποίες συμμετέχουν για πρώτη φορά σε προκήρυξη του Horizon 2020.

Στις επιλέξιμες δαπάνες των έργων αυτών, συμπεριλαμβάνονται πιλοτικές ενέργειες όπως δοκιμές, επικύρωση της λειτουργίας ενός συστήματος ή μιας μεθοδολογίας σε πραγματικές συνθήκες, επικύρωση επιχειρηματικών μοντέλων, προ κανονιστική έρευνα για την εκπόνηση ευρωπαϊκών προτύπων και προδιαγραφών καθώς και ενέργειες τυποποίησης του προϊόντος. Οι προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο θα πρέπει να περιγράφει με σαφήνεια την αγορά στόχο (δυνητικούς χρήστες / πελάτες, στοχευμένες ευρωπαϊκές / διεθνείς αγορές, κλπ), τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, και μια αξιόπιστη στρατηγική εμπορευματοποίησης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας
  1. Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις και κατ 'ανώτατο όριο πέντε νομικές οντότητες από διαφορετικά κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες, οι οποίες πρέπει να είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.
  2. Πρέπει να ικανοποιείται μία από τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις:
είτε
χορήγηση του 60% (τουλάχιστον) του συνολικού προϋπολογισμού σε εταίρο(ους) της κοινοπραξίας από τη βιομηχανία  
ή
συμμετοχή κατ' ελάχιστον 2 εταίρων από τη βιομηχανία σε μία κοινοπραξία που απαρτίζεται από 3 ή 4 εταίρους, και 3 σε μια κοινοπραξία που απαρτίζεται από 5 εταίρους.

Η χρηματοδότηση ανά κοινοπραξία της ευρωπαϊκής επιτροπής κυμαίνεται από 1 έως 3 εκατ. ευρώ. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν για χρηματοδότηση αφορούν οποιονδήποτε βιομηχανικό κλάδο. To ποσοστό χρηματοδότησης είναι 70% για τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες, και 100% για φορείς μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Υπάρχουν δύο καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων (cut off dates):
  • 01 Σεπτεμβρίου 2015 και
  • 01 Δεκεμβρίου 2015

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του ΣΒΒΕ / Enterprise Europe Network - Hellas  (κα. Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων,  email: k.tzitzinou@sbbe.gr).   


Από: ka-business.gr
- See more at: http://www.ka-business.gr/pages/business-news/9233/prokhryksh-xrhmatodothshs-epixeirhsewn-gia-anaptyksh-kai-emporeymatopoihsh#sthash.BrLgBwmX.dpuf

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top