Επειδή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου της 19-11-2015 και της 2-11-2015 κλήθηκα προσωπικά και δημόσια από τον κ. Δήμαρχο Αστέριο Γαβότση, να καταθέσω εγγράφως τη νομική και προσωπική μου άποψη για το θέμα των λατομείων Νεοχωρούδας και Παλαιοκάστρου και για να μη θεωρηθεί ότι υπεκφεύγω να πάρω δημόσια, ξεκάθαρη και διαυγή θέση για το τεράστιο αυτό πρόβλημα και τους υπαρκτούς κινδύνους που ελλοχεύουν, καταθέτω σε όλους τους δημότες του Ωραιοκάστρου τη θέση μου την οποία και αποτύπωσα ρητά στις προαναφερόμενες συνεδριάσεις χωρίς βέβαια σε καμιά περίπτωση να διεκδικώ το νομικό «αλάθητο» και τη «δικανική παντογνωσία» επί του θέματος.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Σύμφωνα με τους κτηματολογικούς πίνακες της Τοπογραφικής Υπηρεσίας η θέση «Ερυθρά Πέτρα» έκτασης 58.458 τ.μ. αποτελεί τμήμα του τεμαχίου 2 το οποίο περιλαμβάνεται στους πίνακες εκούσιου αναδασμού των ετών 1958 – 1961 του αγροκτήματος Νεοχωρούδας Θεσ/νίκης και σήμερα του ενιαίου δήμου Ωραιοκάστρου σύμφωνα με τη Γ.Δ 2328/1973 απόφαση του Νομάρχη Θεσ/νίκης (ΦΕΚ 1429/τ.Β/5-12-1973) και εξαιρέθηκε της αναδάσωσης λόγω της τότε λειτουργίας του λατομείου και συνεπώς η προαναφερόμενη έκταση είναι δημοτική κατά πλήρη κυριότητα. Η ιδιότητά της αυτή αναγνωρίστηκε και με την αριθμ. 01/04/25-5-1999 ομόφωνη γνωμοδότηση του Αναθεωρητικού Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών (Α.Σ.Ι.Δ.) και έγινε αποδεκτή με την με αριθμό 109755/4251/05-11-1999 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας.
2. Σύμφωνα με τους κτηματολογικούς πίνακες της Τοπογραφικής Υπηρεσίας, έκταση εμβαδού 145.746,79 τ.μ. αποτελεί τμήμα του τεμαχίου 1353 αγροκτήματος Ωραιοκάστρου (θέση Παλιόκαστρο ή Σιβρί» το οποίο αποτελεί το πρώην τεμάχιο 2 της οριστικής διανομής του 1932 που με την αριθ. 84037/22-12-1960 απόφαση του νομάρχη Θεσσαλονίκης μεταβιβάστηκε κατά πλήρη νομή και κυριότητα στην Κοινότητα Ωραιοκάστρου και νυν Δήμο Ωραιοκάστρου. Η απόφαση αυτή έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης στον τόμο 261 και με αριθμό 342.
Τεκμήριο κυριότητος υπέρ του Δημοσίου
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω δεν μπορεί να τεθεί από κανέναν ιδιοκτησιακό θέμα (εμπράγματη διεκδίκηση) για τις παραπάνω δύο εκτάσεις οι οποίες ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στον δήμο Ωραιοκάστρου με την σημερινή Καλλικρατική του μορφή και ως εκ τούτου οι απόψεις που ακούστηκαν από συμβούλους της διοίκησης, ότι οι παρακάτω πράξεις του Δασαρχείου, «συμφέρουν τον Δήμο» γιατί αναγνωρίζουν την κυριότητά του στις εκτάσεις αυτές είναι άνευ περιεχομένου κι ουσίας.
Γενικά, στα δάση και στις δασικές εκτάσεις ισχύει το υπέρ του Δημοσίου μαχητό τεκμήριο κυριότητας. Στην πράξη το τεκμήριο λειτουργεί με τη λογική ότι όποια έκταση έχει δασική βλάστηση ανήκει κατά τεκμήριο στο Δημόσιο, εκτός αν υπήρξε διοικητική αναγνώριση (μέσω Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών και απόφασης υπουργού) ή τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίων, σε αντιδικία με το Δημόσιο (βλ. Χρ. Μουλόπουλο καθηγητή Δασοκομικής στη Δασολογική Σχολή του ΑΠΘ.)
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ
Με τις με αριθμό πρωτ. 71813/22-9-2015 και 72577/23-9-2015 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, οι οποίες προκλήθηκαν κατόπιν των από 7-8-2015 αιτήσεων της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ», χαρακτηρίστηκαν ως δασικές εκτάσεις οι δύο προαναφερόμενες περιοχές του Δήμου μας που περιλαμβάνουν τα προλεγόμενα ανενεργά λατομεία της Νεοχωρούδας και του Παλαιοκάστρου.
Για την ιστορία και μόνο, αναφέρουμε ότι οι άδειες λειτουργίας των λατομείων αυτών είχαν εκδοθεί το 1970 στον «Δημήτριο Βασ. Γούσιο» για τη Νεοχωρούδα και το 1971 στην «Α.Ε. Οδών και Οδοστρωμάτων» για το Παλαιόκαστρο.
Η απορία του κ. Δημάρχου στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι δεν μπορεί να κατανοήσει πως εξέδωσε το Δασαρχείο αυτές τις πράξεις μετά από αίτηση «ιδιώτη» (βλ. ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ) δεν ευσταθεί και είναι αβάσιμη αφού ο νόμος 4280/ΦΕΚ 159/8-8-2014 στο άρθρο 34 αυτού (όπως αντικατέστησε το άρθρο 14 του ν. 998/1979) αναφέρει πως, «η πράξη χαρακτηρισμού……..ενεργείται μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχοντος έννομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως…..» (περ. 1)
Των προαναφερομένων πράξεων χαρακτηρισμού είχαν προηγηθεί αναλυτικά τα εξής:
Η από 12-5-2014 και με αριθμ. πρωτ. 37335/15-5-2014 αίτηση στο Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, του κ. Τσομπανίδη Χρήστου, εργολάβου και συνεργάτη του ΑΚΤΩΡΑ, η οποία απορρίφθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 115797/2014 με ημερομηνία έκδοσης 12-2-2015 απόφαση του Δασαρχείου, με το αιτιολογικό ότι ο κ. Τσομπανίδης «θα έπρεπε να είναι φορέας περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου για το οποίο διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα χρήσης αποθεσιοθαλάμου ώστε να ακολουθηθεί η διαδικασία έγκρισης της ΤΕΠΕΜ και στη συνέχεια σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011 η διαδικασία έγκρισης της ΜΠΕ.
Αμέσως μετά ακολούθησε η με αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ Κ.Μ 1235/17-2-2015 αίτηση του κ. Τσομπανίδη Χρήστου (εργολάβου και συνεργάτη του ΑΚΤΩΡΑ) στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για την υποβολή «Ειδικής Μελέτης Αποκατάστασης των Λατομείων» στη θέση «Ερυθρά Πέτρα» της πρώην κοινότητας Νεοχωρούδας καθώς και η με αριθμ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ ΚΜ 3051/16-4-2015 αίτηση του ιδίου ως φορέα του έργου, με υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (στο εξής θα αναφέρεται ως ΜΠΕ) για «τη διάθεση χώρου προς εναπόθεση αδρανών υλικών και καταλοίπων από την επεξεργασία Α.Ε.Κ.Κ στη θέση «Ερυθρά Πέτρα».
Οι ως άνω αιτήσεις απορρίφθηκαν από την Αποκεντρωμένη με την με αριθμ. πρωτ. 3051/24-4-2015απόφασή της με το αιτιολογικό ότι «το έργο φαίνεται να ανήκει κατά το μεγαλύτερο τμήμα του στο υπ’ αριθμ. 2 αγροτεμάχιο του αναδασμού του έτους 1958-61 του αγροκτήματος Νεοχωρούδας με φερόμενο ιδιοκτήτη την κοινότητα Νεοχωρούδας και κατά το υπόλοιπο σε ορεινό όγκο και συνεπώς η ΜΠΕ πρέπει να υποβληθεί από το Δήμο Ωραιοκάστρου ως ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη και φορέα και θα πρέπει να είναι θεωρημένη από την Τεχνική Υπηρεσία (Τ.Υ). του Δήμου».
Μάλιστα η συγκεκριμένη αυτή απόφαση της Αποκεντρωμένης πηγαίνει και παραπέρα, υποδεικνύοντας ότι η ΜΠΕ «πρέπει να αντιμετωπίζει υποχρεωτικά, πέραν της αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης του χώρου και της μορφολογικής και βλαστητικής αποκατάστασης, τη στατική επάρκεια των επιχώσεων, τη αντιπλημμυρική προστασία του χώρου και των γειτονικών περιοχών καθώς και τον τρόπος μεταφοράς των υλικών…..»
ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΔΑΣΙΚΩΝ;
Σύμφωνα με τον νόμο 4014/2011 παρ. 4 «επιτρέπεται για έργα ή δραστηριότητες η χρήση ως αποθεσιοθαλάμου ήδη εξορυχθείσας και ανενεργού περιοχής σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, με αποκλειστικό σκοπό την αποκατάστασή της και την ένταξή της στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η υποβολή, αξιολόγηση και έγκριση μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης από τον Γενικό Γραμματέα της αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Δασάρχη».
Στο σημείο αυτό είναι ηλίου φαεινότερον ότι παρακάμπτεται τελείως ο Δήμος Ωραιοκάστρου και ορίζονται αρμόδιες υπηρεσίες, για την έγκριση χώρων αποθεσιοθαλάμων των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (στο εξής θα αναφέρεται ως ΑΕΚΚ), σε ανενεργά λατομεία που έχουν χαρακτηριστεί δασική έκταση, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την ΜΠΕ ύστερα όμως από εισήγηση του αρμόδιου Δασάρχη.
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: 3418/4-6-2014 απόφαση ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΠΟ
Στο σημείο αυτό καλό θα ήταν να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν η παρακάτω παρόμοια περίπτωση και αφορά την με αρ. πρωτ. 3418/4-6-2014 έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων (στο εξής θα αναφέρεται ως ΜΠΟ) του κ. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης με φορέα έργου την Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ σε αποκατάσταση ανενεργού λατομείου της γείτονος Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης.
Παραθέτω στη συνέχεια αυτούσια τα με αρίθμηση 46, 47, 54 και 55 στοιχεία – έγγραφα που αφορούντην έγκριση της ΜΠΟ από τα οποία προκύπτει ότι ο γειτονικός Δήμος έπαιξε απλώς τον ρόλο του παρατηρητή της ΜΠΟ και ουδεμία ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή είχε στη σχεδίαση και χάραξη της αποκατάστασης - ανάπλασης του ανενεργού λατομείου της Ευκαρπίας με προτάσεις, παρεμβάσεις, υποδείξεις, κ.λ.π.
3418/4-6-2014 απόφαση
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Αφού έλαβε υπ’ όψιν του….
45. ……………………………………..,
46. Το με αρ. πρωτ. 10808/10-02-14 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Παύλου Μελά (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Κ.Μ./Α.Δ.Μ.-Θ.1399/24-02-14), με το οποίο μας ζητήθηκε αντίγραφο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο του θέματος.
47. Το με αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κ.Μ. 1399/24-03-14 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, με το οποίαδιαβιβάστηκε ηλεκτρονικό αντίγραφο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο Δήμο Παύλου Μελά.
54. το με αρ. πρωτ. 16136/25 -04 – 2014 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών (αρ. πρωτ. Δ.Π.Ε.ΧΩ Σ.Κ.Μ./Α.Δ.Μ.-Θ.3153/25-04-14), στο οποίο αναφέρεται ότι είναι σύμφωνη με την προτεινόμενη αποκατάσταση του χώρου και επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: «Για τον υπόψη χώρο έχει εκδοθεί η με Α.Π. 1052/5-3-2010 Πράξη Χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία η συνολική έκταση 535.248,15 τ.μ. χαρακτηρίστηκε ως δασική έκταση, υπαγόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.998/1979, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στη συνέχεια εκδόθηκε η με αριθ. 30/2010 απόφαση της Α/βάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία η έκταση εμβαδού 259.912,06 τ.μ. (από την συνολική έκταση των 535.248,15 τ.μ.) δεν αποτελεί δασική έκταση, για την οποία απόφαση ασκήθηκαν αντιρρήσεις ενώπιον της Β/βάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Θεσσαλονίκης. Η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα και ο χαρακτήρας της έκτασης δεν έχει τελεσιδικίσει. Σε ανενεργά λατομεία και μεταλλεία επιτρέπεται (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 57 του Ν. 998/79 όπως προστέθηκαν εδάφια με την παρ. 2 του άρθρου 181 του Ν. 4001/2011) η απόθεση, επεξεργασία και αξιοποίηση Αποβλήτων που προέρχονται από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) στο πλαίσιο της αποκατάστασης και αναδάσωσης των εκτάσεων αυτών και επισημαίνουμε ότι: 1) Το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης καθορίζεται μέχρι δύο χρόνια. Είναι δυνατόν υπό προϋποθέσεις να παραταθεί μέχρι τρία ακόμη χρόνια (σύμφωνα με την Δ10/Β/Φ.68/οικ. 9725/2842/26-5-2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 713 Β/2005) με την οποία τροποποιήθηκε το κεφάλαιο Β ́ της αριθ. Δ.10/Φ.68/οικ.4437/1-3-2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ 244 Β/2001).
Όσον αφορά στη μορφολογική και βλαστητική αποκατάσταση, προτείνεται η αντικατάσταση της χαλεπίου πεύκης με τραχεία πεύκη και της ακακίας Κωνσταντινουπόλεως με ψευδακακία. Μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ για το έργο του θέματος και προκειμένου να υλοποιηθούν τα έργα δασικής αναψυχής, είναι απαραίτητη η έγκριση από την οικεία δασική υπηρεσία της μελέτης οργάνωσης χώρων διημέρευσης και υπαίθριας αναψυχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. 66102/970/23-2-1995 (ΦΕΚ 170 Β)».
55. Τη με αρ. πρωτ. 62/15-04-2014 απόφαση της 9ης Συνεδρίασης της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ:ΒΙΦΦ7ΛΛ-Ω1Ε) (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Κ.Μ./Α.Δ.Μ.-Θ.3418/06-05-14) με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου "Αποκατάσταση – Ανάπλαση ανενεργού λατομείου και τη δημιουργία οργανωμένου χώρου διάθεσης ΑΕΚΚ (εργασία D1) στην εκτός σχεδίου περιοχή Ν. Ευκαρπίας, του Δήμου Παύλου Μελά, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.»
56…………………………….. κ.λ.π
ΣΥΝΟΨΙΖΩ
Από όλα τα παραπάνω, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, προκύπτουν τα παρακάτω:
α) με τον χαρακτηρισμό μιας έκτασης ως δασικής, οι εμπλεκόμενοι πλέον φορείς είναι αποκλειστικά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και το Δασαρχείο
β) παρακάμπτεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς και ο κύριος της έκτασης (στην περίπτωσή μας ο Δήμος Ωραιοκάστρου) χάνει οριστικά και αμετάκλητα το δικαίωμα άποψης, σχεδίασης, παρέμβασης, και δεσμευτικής πρότασης για τους ανενεργούς λατομικούς του χώρους, (π.χ δημιουργία ανοικτού θεάτρου, χώρων αθλοπαιδιών και αναψυχής, παραγωγικές χρήσεις, δημιουργία τεχνητών λιμνών σε έγκοιλα, τεχνητοί λόφοι, φυτεμένες πλαγιές, κ.λ.π. Διατηρεί απλώς το δικαίωμα της ενημέρωσης, ως παρατηρητής και όχι ως ισότιμος αποφασιστικός συνομιλητής, των τεκταινομένων στην ιδιοκτησία του.
γ) Η εμπλοκή των Δασικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τις μελέτες για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, περιορίζεται συνήθως και κατά κύριο λόγο στην αναδάσωση στις διαμορφωμένες βαθμίδες που προβλέπουν οι Μ.Π.Ο.
Άποψη μου είναι να κατατεθεί εντός των χρονικών ορίων των 60 ημερών από την επίδοση των πράξεων χαρακτηρισμού (7 Οκτωβρίου 2015) των ανενεργών λατομικών μας χώρων σε Νεοχωρούδα και Παλαιόκαστρο, δηλαδή έως τις 7 Δεκεμβρίου 2015, προσφυγή ενώπιον της Α/βάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Θεσσαλονίκης για να μη τελεσιδικήσουν οι παραπάνω πράξεις χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης.
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Σίγουρα όλοι μας τοποθετούμαστε θετικά υπέρ της ανάπλασης των ανενεργών λατομείων και την απόδοση τους στους δημότες. Από το σημείο όμως αυτό μέχρι το να σχεδιάζουν και να αποφασίζουν αποκλειστικά άλλοι για τον Δήμο μας, υπάρχει μεγάλη απόσταση.
Χρήσιμο επίσης θα ήταν να τονιστεί με έμφαση ότι ο Δήμος Ωραιοκάστρου δεν θα διατηρεί (μετά την τελεσιδικία των αποφάσεων χαρακτηρισμού) ούτε καν το δικαίωμα έστω και του τυπικού ελέγχου υλοποίησης του όποιου έργου «αποκατάστασης» το οποίο μεταβιβάζεται ουσιαστικά και τυπικά στο Δασαρχείο και στους αρμόδιους επιθεωρητές περιβάλλοντος.
Επιπλέον η πράξη αποδεικνύει ότι ενώ αρχικά το νομοθετικό πλαίσιο δεν προέβλεπε συγκεκριμένες λύσεις (αργότερα σύμφωνα με τη Δασική νομοθεσία) δυστυχώς η ευθύνη των ανενεργών λατομείων, που χαρακτηρίστηκαν δασικές εκτάσεις, περιήλθε στα Δασαρχεία και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Περιφέρειας.
Η ευθύνη των φορέων διαχείρισης ήταν, εκτός των άλλων, η σύνταξη μελετών αποκατάστασης και ανάπλασης των λατομικών χώρων μετά την χρήση τους ως αποθεσιοθαλάμων ΑΕΚΚ και η χρηστική απόδοσή τους στους πολίτες. Στην πραγματικότητα όμως, ελάχιστα έως μηδενικά από αυτά έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα καθιστώντας στην τελική τους μορφή τους χώρους αυτούς, κλασικούςμπαζότοπους.
Θεωρώ κάτι παραπάνω από βέβαιο, πως μετά την πάροδο απράκτου της 60ήμερης προθεσμίας προσφυγής του Δήμου Ωραιοκάστρου κατά των αποφάσεων του Δασαρχείου που χαρακτήρισε ως δασικές εκτάσεις τους ανωτέρω ανενεργούς χώρους των λατομείων, η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ θα καταθέσει ΜΠΟ για την έγκριση των λατομικών μας χώρων ως αποθεσιοθαλάμων ΑΕΚΚ.
Σημειωτέον μάλιστα ότι αμέσως μετά την τελεσιδικία των αποφάσεων χαρακτηρισμού, ΚΑΜΙΑπαρέμβαση στους χώρους αυτούς δεν μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε υπηρεσία του Δήμου μας,χωρίς πλέον την άδεια του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης αλλά και του φορέα διαχείρισης του έργου «αποκατάστασης» (στην περίπτωση μας βλ. πιθανότατα την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το παρόν άρθρο έχει κατατεθεί την 10-11-2105 και ως γνωμοδότηση/συμβολή της ΔΚΠΩ Αλληλεγγύη-Ανατροπή στην Τεχνική και Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ωραιοκάστρου ευελπιστώντας ότι μέσα από την ανάλυση των νόμων και των άλλων διατάξεων που παρατίθενται παραπάνω, θα εξαχθεί χρήσιμο νομικό και νομολογιακό υλικό για την άσκηση έγκαιρης ουσιαστικής και εμπεριστατωμένης προσφυγήςκατά των πράξεων χαρακτηρισμού του Δασαρχείου που προαναφέρονται για να μην απεμπολήσει ο Δήμος μας τα αναλυθέντα κυριαρχικά του δικαιώματα στις εκτάσεις των ανενεργών λατομείων Παλαιοκάστρου και Νεοχωρούδας.
* Ο Γρηγόρης Εδιρνέλης είναι δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής της ΔΚΠΩ Αλληλεγγύη-Ανατροπή.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top