Απορρίφθηκε για το παρόν και παραπέμφθηκε αόριστα στο μέλλον, από τη διοίκηση του Δήμου, η πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ για απαλλαγή/μείωση των δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου μας. Σημειώνεται ότι, ο επικεφαλής της παράταξης Γρηγόρης Εδιρνέλης κατέθεσε στα πρακτικά, την πρόταση της Αλληλεγγύης με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα έπρεπε να προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι για να ενταχθούν στις ευπαθείς ομάδες.
Αναλυτικά η πρόταση έχει ως εξής:
Κριτήρια και προϋποθέσεις για τις μειώσεις -απαλλαγές τελών καθαριότητας και φωτισμού στις παρακάτω κατηγορίες.

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ:
Πλήρης απαλλαγή για ετήσιο εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ, μείωση 50% για μεγαλύτερα εισοδήματα. Μονογενεϊκές οικογένειες νοούνται όσες αποτελούνται από έναν γονιό (χωρίς γάμο ή σε κατάσταση χηρείας) και ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που να σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.
Δικαιολογητικά: 1) αίτηση μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 3) πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, 4) για την περίπτωση χηρείας, πιστοποιητικό θανάτου συζύγου, 5) αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 6) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, με την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο Δήμο οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 7) αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ' όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδημά του. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την μη υποχρέωση υποβολής, θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ.

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ:
Πλήρης απαλλαγή. Μακροχρόνια άνεργοι νοούνται όσοι έχουν συμπληρώσει αδιαλείπτως επί 12μηνο εγγραφή στον ΟΑΕΔ και με ετήσιο εισόδημα 5.000 ευρώ, προσαυξανόμενο για κάθε προστατευόμενο μέλος κατά 587 ευρώ.
Δικαιολογητικά: 1) αίτηση μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 3) πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, 4) αντίγραφο του δελτίου ανεργίας του ΟΑΕΔ και βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι έχει συμπληρώσει 12 μήνες ανεργίας, 5) αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 6) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, με την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο Δήμο οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 7) αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ' όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδημά του. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την μη υποχρέωση υποβολής, θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ.

ΑΠΟΡΟΙ:
Πλήρης απαλλαγή. Άποροι νοούνται όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος, όπως ορίζεται στην ΥΑ των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπ' αρ. 139491/2006, ΦΕΚ 1747/τ.Β'/2006, όπως ισχύει).
Δικαιολογητικά: 1) αίτηση μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 3) πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, 4) αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 5) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, με την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο Δήμο οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 6) αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ' όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδημά του. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την μη υποχρέωση υποβολής, θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ.


ΝΕΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ: μείωση κατά 50%. Δικαιολογητικά: 1) αίτηση μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας, 2) βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ για έναρξη ατομικού επαγγέλματος, 3) πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, 4) αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιόχρησης), 5) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, με την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο Δήμο οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου και στα Κ.Ε.Π. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα ελέγχονται ως προς την επάρκεια τους από το αρμόδιο για την κοινωνική πολιτική του Δήμου τμήμα και θα προωθούνται στο τμήμα Εσόδων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top