Είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός ένας κομματικός οργανισμός και μάλιστα κυβερνητικός (ΣΥΡΙΖΑ Ο.Μ. Ωραιοκάστρου) να θέλει να ποδηγετήσει και να «τιθασεύσει» την τοπική αυτοδιοίκηση. Με ένα δελτίο τύπου που βρίθει αναληθειών, συγκεκριμένα κέντρα πληροφόρησης που δεν έχουν το σθένος να χρησιμοποιήσουν την ιδιότητά τους εντός του δημοτικού συμβουλίου, χρησιμοποιούν την εναλλακτική τους ιδιότητα, αυτή της κομματικής. Προσπαθούν έτσι να μεταφέρουν την όποια κομματική ιδεολογία μέσα στη λειτουργία του δήμου Ωραιοκάστρου.

Σε αυτή τους την προσπάθεια όμως μένουν απελπιστικά μόνοι. Ας συνεχίσουν την απέλπιδα προσπάθεια τους ακολουθώντας τον κατήφορο της απαξίωσης. Κι ας αφήσουν την υπεύθυνη διοίκηση να εργαστεί και να παράξει έργο επ’ ωφελεία όλων των συμπολιτών μας.

Εν προκειμένω, στο θέμα της πρόσληψης του έκτακτου προσωπικού με σύμβαση διάρκειας 8μηνών στην υπηρεσία Καθαριότητας του δήμου Ωραιοκάστρου, η υπεύθυνη και σοβαρή ενημέρωση των πολιτών έχει ως εξής:
1)   Την 13/5/15 εγκρίθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών – Διοικητικής Ανασυγκρότησης (αρ. πρωτ. 16410) η αίτηση του δήμου Ωραιοκάστρου για την πλήρωση 63 εκτάκτων υπαλλήλων 8μηνης διάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 21 Ν. 2190/1994 όπως ίσχυε και τις όμοιες του Ν. 3812/2009.
2)   Την 21/5/15 επιβεβαιώθηκε από το ίδιο υπουργείο (αρ.πρωτ. 12797) η πρόσληψη του ως άνω προσωπικού.
3)   Την 11/5/15 εν των μεταξύ στο ΦΕΚ 47 τευχ. Α δημοσιεύτηκε ο Ν. 4325/49 που προέβλεπε την παράταση της θητείας του ήδη τότε υπηρετούντος έκτακτου προσωπικού στις υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ έως 31/12/15.
4)   Την 13/10/15, προσβλέποντας στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας Καθαριότητας μετά την 28/12/15, οπότε έληγε η εκ παρατάσεως θητείας του έκτακτου προσωπικού, προκήρυξε 63 νέες θέσεις έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας 8 μηνών.
5)   Την 23/10/15 έληξε η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών.
6)   Την 27/11/15 αναρτήθηκε ο πίνακας προσληπτέων.
7)   Την 04/12/15 δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 164 ο Ν. 4351 ο οποίος στο άρθρο 50 προβλέπει την αυτοδίκαια παράταση του ήδη εκ παρατάσεως υπηρετούντος έκτακτου προσωπικού στον τομέα Καθαριότητας αυτοδίκαια έως 31.12.16. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν γίνεται καμία μνεία για την απαιτούμενη δαπάνη, όπως είχε γίνει με το Ν. 4325/49 που προέβλεπε την παράταση θητείας του τότε υπηρετούντος έκτακτου προσωπικού.
8)   Την 22 και 23/12/15 προβήκαμε στην αναγγελία πρόσληψης των 63 νέων εκτάκτων υπαλλήλων 8μηνης διάρκειας με ημερομηνία πρόσληψης την 28.12.15.
9)   Την 28/12/15 αποστείλαμε υπόμνημα (αρ. πρωτ. 33009) προς το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για το συγκεκριμένο θέμα.
10)               Την 30/12/15 εκδόθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία στο άρθρο 12 προβλέπει τα εξής:
«1. Για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ και της κάθε είδους υπηρεσίας καθαριότητας των ΟΤΑ παρατείνονται αυτοδίκαια μέχρι τις 31.12.16 οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και τριάντα(30) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και παρεκκλίνει κάθε άλλης διάταξης.
2. Εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικοτήτων καθαριότητας που έχουν χορηγηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 όπως ίσχυε και με τις όμοιες του άρθρου 48 του Ν. 4325/2015 για τις οποίες οι φορείς έχουν προβεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στις προβλεπόμενες στην παρ. 9 του αρθρ. 21 του Ν.2150/1994 όπως ισχύει, ενέργειες ανάρτησης ή δημοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων, δύνανται να μην υλοποιηθούν μερικώς ή ολικώς μετά από απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα.
Σε περίπτωση που οι φορείς έχουν προβεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην έκδοση πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και εφόσον οι παραταθείσες έως 31.12.16 συμβάσεις δεν καλύπτουν τις οργανικές θέσεις ή παραταθείσες έως 31.12.16 συμβάσεις, δύνανται να προσλάβουν το προσωπικό που αντιστοιχεί σε αυτές εντός των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού τους. Η πρόσληψη των λοιπών συμπεριλαμβανομένων στους πίνακες κατάταξης, πραγματοποιείται μετά την 31.12.16».    

Σε κανένα σημείο λοιπόν αυτού του άρθρου δεν προβλέπεται τι θα γίνει με τις περιπτώσεις εκείνες όπου οι δήμοι έχουν όχι μόνο αναρτήσει τους πίνακες επιτυχόντων, αλλά επιπλέον έχουν υπογραφεί και συμβάσεις. Και ο δήμος Ωραιοκάστρου, όπως και πάρα πολλοί δήμοι στο πανελλήνιο, ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Προκαλεί επίσης εντύπωση γιατί στο άρθρο αυτό δεν προβλέπεται τίποτε για τη δαπάνη των εκτάκτων υπαλλήλων που αυτοδίκαια θα απασχοληθούν έως την 31.12.16. Περί αυτού βέβαια το δ/τ του ΣΥΡΙΖΑ Ο.Μ. Ωραιοκάστρου ποιεί την νήσσα. Και επιπλέον αποκρύπτει το γεγονός ότι, παρ’ ό,τι ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος στην από 30.11.15 εισηγητική του έκθεση περί του θέματος προέβλεπε ότι «…η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των λοιπών μνημονευομένων φορέων, τελικά αυτή η διάταξη δεν συμπεριλήφθηκε στην Π.Ν.Π. Επιπλέον, το δ/τ του ΣΥΡΙΖΑ Ο.Μ. Ωραιοκάστρου απέκρυψε εντέχνως την από 7/10/15 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ προς τον δήμο Ωραιοκάστρου, όπου προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι: «… ο φορέας σας έχει δικαίωμα ακύρωσης της εγκριθείσας ανακοίνωσης (δηλ. της πρόσληψης 63 νέων εκτάκτων υπαλλήλων), υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός αυτό θα πρέπει να λάβει χώρα πριν τη δημοσίευση της περίληψης της στον ημερήσιο τύπο και με την υποχρέωση της εγγραφής- εκ μέρους σας- ενημέρωση του ΑΣΕΠ, επισημαίνοντας σχετικά ότι η περίληψη της ανάρτησης δεν έχει δημοσιευθεί. Την ίδια όμως ημέρα- 7/10/15- ανακοινώθηκε στον τύπο (εφημερίδα Μακεδονία) η προκήρυξη των 63 νέων θέσεων. Οπότε δεν είχαμε κανένα απολύτως δικαίωμα και λόγο να μην προχωρήσουμε τη διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Στερείται παντελούς σοβαρότητας ο υπαινιγμός στο δ/τ ΣΥΡΙΖΑ Ο.Μ. Ωραιοκάστρου ότι θα έπρεπε- βάσει του τι γράφονταν στα ΜΜΕ από 19.11.15 – να μην είχαμε προχωρήσει τη διαδικασία πρόσληψης των 63 νέων εκτάκτων υπαλλήλων. Τόσο ανεύθυνη στάση από έναν κομματικό φορέα δεν μπορούσαμε να φανταστούμε. Όταν όμως ένα πρόσωπο το οποίο είναι εξ’ ορισμού εκλεγμένο να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των συμπολιτών του στο δημοτικό συμβούλιο αυτό ενδύεται τον κομματικό μανδύα και προσπαθεί να χαλκεύσει ενέργειες της τοπικής αυτοδιοίκησης επειδή δεν έχει την δύναμη να το πράξει ως δημοτικός σύμβουλος, τότε όλα είναι πιθανά κατ’ αυτό. Με πόση μεγάλη ευκολία προσπαθεί να αποσείσει από τις πλάτες του κυβερνώντος κόμματος τις τεράστιες ευθύνες που ανέκυψαν από την επιδερμική αντιμετώπιση ενός τόσο σημαντικού θέματος!

Εδώ θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο δήμαρχος, Αστέριος Γαβότσης σε τηλεφωνική του επικοινωνία με τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αλληλεγγύη Ανατροπή» που έγινε το απόγευμα της εορτής των Θεοφανίων, ζήτησε από αυτόν την άποψή του επί του θέματος, επικαλούμενος και την θεωρητική του κατάρτιση ως δικηγόρου. Ο τελευταίος απάντησε στον δήμαρχο ότι όντως πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και ότι θα μεσολαβούσε προς τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος για να τον ενημερώσει ώστε στη συνέχεια αυτός να ενημερώσει τον δήμαρχο για το αποτέλεσμα της επαφής του. Έκτοτε όμως δεν υπήρξε από πλευράς του καμία επικοινωνία.

Όπως ήταν φυσικό, το θέμα απασχόλησε την ΚΕΔΕ άμεσα στο έκτακτο δ.σ. που πραγματοποιήθηκε με εισήγηση του δήμου μας την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016 στην Αλεξανδρούπολη. Πρώτο θέμα της συζήτησης υπήρξε η αντιμετώπιση του προβλήματος με τους έκτακτους υπαλλήλους. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλης στην εισήγησή του ανέφερε ότι εγκλωβισμένοι στο θέμα αυτό είναι πάρα πολλοί δήμοι σε όλη την Ελλάδα. Δόθηκε η δυνατότητα στον αντιδήμαρχο Διοικητικού- Οικονομικού του δήμου Ωραιοκάστρου, Ηρακλή Τσακαλίδη, να εκθέσει ακριβώς το πρόβλημα. Ομόφωνα λοιπόν τα μέλη του δ.σ της ΚΕΔΕ με εισήγηση του κ. Πατούλη εξουσιοδότησαν τον νομικό σύμβουλο της ΚΕΔΕ, Π. Ζυγούρη να επεξεργαστεί την πρόταση του αντιδημάρχου του δήμου μας και να προωθηθεί το ζήτημα στα αρμόδια υπουργεία με σκοπό την άμεση λύση του ανακύψαντος προβλήματος.
 
Αυτοτελές γραφείο επικοινωνίας
και δημοσίων σχέσεων

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top