Γράφει ο Ιωάννης Ταχματζίδης στο VIMAPRESS

Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της ΠΚΜ

Ο δημόσιος λόγος για τη σηµασία του πρωτογενή τοµέα σαν ένα από τους πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας δεν έχει ουσιαστικό αντίκρισµα γιατί µικρή πρόοδος παρατηρείται στη διεθνή ανταγωνιστικότητα πλην φωτεινών εξαιρέσεων σε ορισμένα προϊόντα (κρασί, ελαιόλαδο, τυριά, φρούτα κλπ.) όπου οι ονομασίες προέλευσης έχουν συμβάλει σηµαντικά.

Η έλλειψη εθνικού σχεδιασµού και οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν ή δεν ακολουθήθηκαν στον τοµέα αυτό είχαν σαν αποτέλεσµα τη συρρίκνωση του πρωτογενή τοµέα της χώρας.
Έναν πρωτογενή τοµέα που στηρίχθηκε στην επιδότηση και όχι στην παραγωγή.Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ο πρωτογενής τοµέας αποτελεί τοµέα πρωταθλητή για την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής.

∆ιαθέτουµε ένα από τα πιο πλούσια καλάθια αγροτικών προϊόντων της χώρας. Στην ΠΚΜ παράγονται σχεδόν τα πάντα σε ότι αφορά τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία.

∆ιαθέτουµε προϊόντα ΠΟΠ και προϊόντα ΠΓΕ.Ο πρωτογενής τοµέας της ΠΚΜ συµµετέχει κατά 20,8% στην Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία του πρωτογενή τοµέα της χώρας.


Γίνεται κατανοητό δηλαδή ότι αποτελεί την παραγωγική και αναπτυξιακή βάση της ΠΚΜ.Για τους λόγους αυτούς και προκειµένου η ΠΚΜ να γίνει ανταγωνιστική τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο προχωρήσαµε σε συγκεκριµένες δράσεις – ενέργειες σε συνεργασία µε επιστηµονικούς φορείς, οµάδες παραγωγών, µεταποιητικές επιχειρήσεις κλπ.

για την ανασυγκρότηση του πρωτογενή τοµέα όπως η δηµιουργία της αγροδιατροφικής σύµπραξης (ένα εργαλείο για τη χάραξη αγροτικής πολιτικής αλλά και για την προβολή και προώθηση των αγροτικών προϊόντων µέσα από συνέργειες των συµµετεχόντων φορέων),

η κατάρτιση ολοκληρωµένου προγράµµατος προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων,

η θεσµοθέτηση της Μακεδονικής Κουζίνας, συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό,

διοργανώσαµε και συνεχίζουµε σειρά από ενηµερωτικές εκδηλώσεις σε θέµατα αγροτικού ενδιαφέροντος ώστε η ενηµέρωση να φθάνει στον παραγωγό,

ενώ δίνουµε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση του αγροτικού κόσµου πάνω στις νέες µορφές επιχειρηµατικών σχεδίων µε συγκεκριµένα προγράµµατα που συµµετέχουµε.

∆ηµιουργούµε µια βάση δεδοµένων όπου θα είναι καταχωρηµένη όλη η πληροφορία που αφορά τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, σταβλικές εγκαταστάσεις, µεταποιητικές επιχειρήσεις, υποδοµές κλπ.
ενώ προετοιµάζουµε τη δηµιουργία διαδικτυακής πλατφόρµας ανάρτησης νοµοθεσίας για τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα µε σκοπό την ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών της ΠΚΜ.

Ο στρατηγικός σχεδιασµός για τη νέα περίοδο είναι σταθερά προσηλωµένος στην εφαρµογή της γεωργίας ακριβείας που θα έχει σαν αποτέλεσµα µεγαλύτερη παραγωγή, ποιοτικότερα προϊόντα, χαµηλότερο κόστος παραγωγής και µικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος ώστε τα προϊόντα µας να γίνουν ανταγωνιστικά, µε το µικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα ώστε να αποκτήσουν την υπεραξία που πραγµατικά τους
αξίζουν που είναι και το ζητούµενο.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top